Avís legal

1. En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), indiquem que aquesta pàgina web, ubicada a la URL https://arnal.es (a partir d’ara, “la Pàgina web”) és propietat d’Arnal (d’ara endavant, “el Prestador del servei”), integrat per les empreses que, d’acord amb les disposicions de l’article esmentat, s’identifiquen a continuació:

Raó Social: LANFISA S.L.
NIF: B-58607839
Domicili Social: C/València 245 3r 08007 Barcelona
Telèfon: 93.215.75.13
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
E-mail contacto: info@arnal.es

 

Raó Social: SERADIN S.L.
NIF: B-08968398
Domicili Social: C/València 245 3r 08007 Barcelona
Telèfon: 93.215.75.13
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
E-mail contacto: info@arnal.es

 

Raó Social: GESARGA S.L.
NIF: B-58059254
Domicili Social: C/València 245 3r 08007 Barcelona
Telèfon: 93.215.75.13
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
E-mail contacto: info@gesarga.es

 

Raó Social: GESTORIA ARNAL SL
NIF: B-58953530
Domicili Social: C/València 245 1r 08007 Barcelona
Telèfon: 93.122.27.77
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
E-mail contacto: info@arnal.es

 

Raó Social: SAGUCI SL
NIF: B-58960147
Domicili Social: C/València 245 1r 08007 Barcelona
Telèfon: 93.122.27.77
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
E-mail contacto: info@arnal.es
 

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

 
1. Es prohibeix utilitzar de qualsevol manera el contingut de la pàgina web d’ARNAL, concretament els textos, el disseny, les obres, les marques, els logotips, el codi font i qualsevol altre contingut susceptible de ser protegit, si no es té l’autorització expressa dels seus titulars, excepte que es comparteixin continguts quan el titular de la pàgina així ho autoritzi.   Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.  2. ARNAL no es responsabilitza dels continguts als quals s’adrecen els enllaços ubicats a la pàgina web, en el seu cas, segons el que estableix l’article 17 de la LSSI.   3. ARNAL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, ni tampoc sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquesta pàgina web i els serveis que s’hi ofereixen.   Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per mitjà de qualsevol procediment, de tot o part del contingut d’aquesta pàgina web, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’ARNAL i de les societats titulars de la pàgina web que pot comportar l’exercici, per part de les mercantils esmentades, de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.   Igualment, la informació a la qual pot accedir l’usuari per mitjà de la pàgina web d’ARNAL pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’un altre tipus. En conseqüència, ARNAL no es responsabilitzarà, en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions que pugui cometre l’usuari en relació amb aquests drets.  

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 
Aquesta política legal està subjecta a la legalitat espanyola. Davant de qualsevol conflicte derivat de la interpretació d’aquesta legislació, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que no contradigui les disposicions de l’article 29 de la LSSI. 

4. Condicions d’ús

 
L’usuari es compromet a fer servir la pàgina web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, aquest avís legal, els bons costums i l’ordre públic. A més, l’usuari s’obliga a no fer servir la pàgina web, el seu contingut o els serveis que s’hi presten amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a aquesta política legal, o lesius per als interessos o drets de tercers o que de qualsevol altra manera pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o serveis o impedir-ne l’ús normal per part dels usuaris.   Igualment, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

5. Condicions particulars

 
Aquest avís legal és aplicable a qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat d’ARNAL.   Els usuaris que entreguin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats d’aquesta pàgina web hauran d’acceptar la Política de privacitat.