ARNAL informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.   ARNAL ha adaptat el seu tractament de dades personals i la seva política de privacitat als canvis establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.   A més, ARNAL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat exigides.   Qui és el responsable del tractament de les teves dades?   El responsable del tractament de les teves dades és ARNAL (https://arnal.es/aviso-legal/)   Adreça: c/ València, núm. 245, 1r 3a, 08007, Barcelona Telèfon: 93 215 75 13 Correu electrònic: info@arnal.es   Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?   A Arnal tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder prestar els serveis contractats, així com facilitar la informació sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis desglossats a l’adreça https://arnal.es/.   Amb la finalitat d’oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial basant-nos en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.   Si ens envies el teu CV o si et fem una entrevista laboral a les nostres oficines, utilitzarem les teves dades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra organització. En el supòsit que siguis contractat/ada, les teves dades personals es faran servir per gestionar la relació laboral amb Arnal.   Durant quant de temps conservarem les teves dades?   Conservarem les dades personals que ens proporcionis mentre duri la relació comercial.   Quan acabi la prestació del servei i, en tot cas, si es demana la supressió de les dades, ARNAL mantindrà les teves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal. Un cop transcorreguts aquests terminis, destruirem les teves dades.   Pel que fa a les dades laborals, es tractaran mentre es mantingui la relació esmentada i quan acabi, el temps necessari per poder donar resposta als possibles incompliments en aquest àmbit. Si ens has enviat el teu CV o t’hem fet una entrevista per cobrir una vacant laboral, les teves dades personals s’arxivaran durant un any. Un cop transcorregut i si no has estat seleccionat/ada, les teves dades s’esborraran dels nostres sistemes.   Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?   Les teves dades es tracten per prestar el servei sol·licitat, i aquest tractament està legitimat pel compliment d’una obligació legal del responsable del tractament que no és altra que la prestació del servei.   Si les teves dades identificatives es fan servir per a finalitats promocionals, es tractaran en virtut del consentiment que ens has concedit lliurement.   Les dades personals dels treballadors es tractaran per complir amb la relació contractual entre les parts.   A quins destinataris es comunicaran les teves dades?   Només se cediran les dades a les empreses del grup mencionades a https://arnal.es/aviso-legal/ No cedirem les teves dades personals a tercers, excepte en aquells casos en què la prestació del servei o el compliment de la relació laboral requereixi que siguin cedides a administracions públiques, ens que en formin part, professionals en l’àmbit de la funció pública i per motius legals. Per a qualsevol comunicació de les dades fora d’aquests supòsits, et demanarem el teu consentiment específic.   Tipologia de les dades tractades

  • Dades identificatives (Nom i cognoms).
  • Dades de contacte (correu electrònic, telèfon i adreça postal).
  • Lloc de treball.
  • Historial laboral.
  • Historial acadèmic.

 

Quins són els teus drets quan ens cedeixes les teves dades?

 

 

Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Per exercir els teus drets, hauràs d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del DNI o un document equivalent.